توسعه نرم افزار های اختصاصی

فرايند توسعه نرم افزار به مجموعه اي از فعاليت هاي مهندسي نرم افزار اطلاق مي شود که با هدف مديريت چرخه عمر يک محصول نرم افزاري، طراحي و برنامه ريزي مي گردد. فرايندهاي توليد نرم افزار با اين هدف بوجود آمده اند که اين مجموعه فعاليت ها را در يک چارچوب مشخص سازمان دهي، استاندارد و مستند کرده و به اين ترتيب سرعت و کيفيت توليد نرم افزار را بهبود بخشند.

اگر چه چرخه عمر يک محصول نرم افزاري شامل مراحل متعددي نظير تعريف، استخراج نيازمندي ها، تحليل، طراحي، پياده سازي، آزمون، نگهداري و … مي باشد ليکن در يک نگاه کلي مي توان آن در سه بخش عمده برنامه ريزي ( امکان سنجي، تعريف، تبيين نيازمندي ها ) ، اجرا ( طراحي، پياده سازي، آزمون، مستند سازي ) و نگهداري تقسيم بندي نمود. فرايندهاي توليد نرم افزار مي بايست براي هرکدام از اين بخش ها و جزئيات آنها روش، قواعد و اصول معيني را ارائه نمايند.

شرکت ایران فاوا گسترش به عنوان یک شرکت دانش بنیان، با دارا بودن پروانه رسمی تولید نرم افزار از وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت)، فرآيند هاي توليد نرم افزار را بر اساس مدل چابک (Agile) با متدلوژی اسکرام (Scrum) اجرا می نماید. در این فرآيند، پروژه های نرم افزاری براساس بازخوردهايي که از آزمون محصول بدست مي آيند، کنترل و مديريت مي شوند.