امروزه سیستمهای ERP به ستون فقرات بسیاری از مشاغل تبدیل شده است و بسیاری از شرکتهای مطرح در دنیا سالهاست SAP را اجرا کرده و استفاده می کنند. SAP به عنوان یک مجموعه تجاری در حال تحول بوده و ویژگی های جدید به آن اضافه می گردد.

 

در شرایطی اتفاق می افتد که یک شرکت به این نتیجه میرسد که دامنه اولیه اجرای پروژه SAP کافی نبوده و اکنون می خواهد از ویژگی ها و قابلیتهای گسترده تری از SAP استفاده نماید. مشاور SAP در این مرحله میبایست درک صحیح از نیازمندی جدید مشتری، قابلیت های SAP در آن خصوص و نحوه سازگاری آنها با وضعیت موجود داشته باشد.

عدم شفافیت و قطعیت در نیازمندی جدید و عدم وجود مستندات مربوط به فرایندهای جاری که میبایست جایگزین یا بهبود داده شوند، از مهمترین ریسک های چنین پروژه هایی میباشد. به این منظور مشتری می تواند در ابتدا از خدمات مشاوره در همین حوزه بهره مند گردیده و در مرحله بعد با شناخت و آگاهی کافی تصمیم به بهبود و گسترش SAP بگیرد.

در این راستا شرکت ایران فاوا گسترش به منظور توسعه و  بهبود پروژه های SAP، گامهای زیر را مد نظر قرار می دهد:

  • ارزیابی میزان عملکرد سیستمهای در حال اجرای SAP
  • برگزاری جلسات با ذینفعان، مسئولین، کاربران و تیم های پشتیبانی
  • دستیابی به یک تصویر کامل از وضعیت موجود، درخواستها، مشکلات و نیازمندیها
  • جمع آوری و تحلیل داده های مرحله قبل از طریق مقایسه وضعیت موجود با نیازمندیها
  • شناسایی نقاط ضعف و فرصت های بهبود
  • به اشتراک گذاری نتایج تحلیل و پیشنهادات بهبود با مشتری
  • جمع بندی و تصمیم گیری جهت پیشبرد اقدامات پیشنهادی ما
  • شروع فرایند بهبود و پیاده سازی راه حل ها

خدمات ما در حوزه توسعه و بهبود پروژه های SAP