• تولید پلتفرم های نرم افزاری
  • استقرار سامانه های جامع سازمانی (ERP, PLM, SCM, …)
  • پیاده سازی زیرساخت های ارتباطی
  • ارزیابی های امنیتی زیرساخت