• برگزاری سمینارهای آموزشی و جلسات هم اندیشی در حوزه تحول دیجیتال
  • آموزش و کوچینگ جهت توانمندسازی تیم تحول دیجیتال سازمان