مشاوره و اجرای پروژه های هوشمندسازی سیستمهای یکپارچه یکی دیگر از مواردی است که با هوشمندسازی موثرتر و بهینه می تواند همراه باشد. هوش مصنوعی به تازگی در سیستم های یکپارچه ورود پیدا کرده و باعث بهبود در زنجیره تامین شده است.

  • خدمات پیش بینی تحلیل در ماژول های سیستم های یکپارچه
  • داشبورد هوشمند شاخص های سیستم های یکپارچه
  • انبار هوشمند سیستم های یکپارچه
  • پردازش تصاویر سیستم های یکپارچه