• مشاوره در زمینه طراحی نقش و جایگاه سازمان در تحول دیجیتال
  • مشاوره در جهت توسعه تفکر دیجیتال در سطح مدیران سازمان
  • مشاوره در طراحی حکمرانی تحول دیجیتال سازمان
  • مشاوره در طراحی تیم تحول دیجیتال سازمان
  • مشاوره در زمینه پروژه های اخذ شده سازمان در حوزه تحول دیجیتال