آموزش‌های تخصصی در حوزه برنامه‌ریزی منابع سازمانی

 

ردیف نام دوره ساعت توضیحات
1 ABAP 60
2 AC010 40 فرآیندها و گزارشات حسابداری مالی
3 AC040 40 فرآیندهای کسب‌وکار در حسابداری مدیریت
4 AC200 40 تنظیمات اولیه حسابداری مالی
5 AC505 40 تنظیمات اولیه حسابداری مالی
6 AC510 24 کنترل عامل هزینه برای سفارشات فروش
7 ADM100 40 مدیریت سیستم SAP با ABAP (یک)
8 ADM102 24 مدیریت سیستم SAP با ABAP (دو)
9 BC100 16 آشنایی با برنامه‌نویسی ABAP
10 BC400 40 آشنایی با ABAP Workbench
11 BIT660 24 آرشیو کردن داده‌ها
12 FI Overview 24 آشنایی با حسابداری مالی در SAP
13 MM Overview 16 آشنایی با مدیریت مواد در SAP
14 PLM114 40 اطلاعات پایه تولید و مدیریت محصول
15 PLM170 24 مهندسی فرآیند/محصول جامع
16 PLM210 16 تنظیمات اطلاعات پایه در سیستم زمانبندی پروژه SAP
17 PLM300 40 فرآیندهای کسب‌وکار در نگهداری و تعمیرات SAP
18 PLM400 40 مدیریت کیفیت
19 PP Overview 24 آشنایی با برنامه‌ریزی تولید
20 QM Overview 16 آشنایی با مدیریت کیفیت
21 SAP Overview 16 آشنایی با SAP
22 SAPTEC 24 مبانی فناوری در سیستم SAP
23 SCM100 24 فرآیندهای کسب‌وکار در چرخه عمر محصول
24 SCM240 40 برنامه‌ریزی تولید در SAP
25 SCM500 40 فرآیندهای تأمین در SAP
26 SCM510 40 مدیریت موجودی و انبارگردانی
27 SCM515 40 تأیید فاکتور در SAP
28 SCM520 40 فرآیندهای خرید در SAP
29 SCM600 40 فرآیندهای فروش در SAP
30 SCM601 24 فرآیندهای اجرای لجستیک
31 SCM630 30 مدیریت انبار
32 SD Overview 24 آشنایی با SD
33 WM Overview 24 آشنایی با مدیریت انبار
34 Workflow_BIT601 40 دوره Workflow
35 کارگاه معرفی ERP / SAP 4 کارگاه SAP