سامانه متمرکز وب سرویس ها

 

هدف

ساختار فناوری اطلاعات سازمان از افراد، فرآیندها و برنامه‌های کاربردی تشکیل شده است. بنابراین برای ایجاد یکپارچه‌سازی کامل در سطح سازمان باید کلیه عناصر مطرح شده با یکدیگر به نحو مناسبی ارتباط برقرار نمایند.  (Enterprise Service Bus) ESB‌‌‌ها تنها قابلیت یکپارچگی در سطح برنامه‌های کاربردی را داشتند اما برای ایجاد یکپارچگی بین تمام عناصر موجود در سازمان اعم از افراد، فرآیندها و برنامه‌های کاربردی ضروریست تا از قابلیت‌های سیستم‌های BPM نیز در کنار ESBها بهره برد تا با بکارگیری فعالیت‌های این سیستم‌ها در کنار یکدیگر یکپارچگی کامل را در سطح سازمان ایجاد نمود.

هدف اصلی این سند، که سند طرح پیشنهادی “طراحی و پیاده‌سازی پلتفرم یکپارچه سازی داده و خدمات ” نامیده می‌شود، ارائه مشخصات و نیازمندیهای طراحی، تولید و پیاده سازی سیستم مربوطه است.

 

وضعیت موجود به شرح زیر می باشد: