نظارت بر اجرا و مشاوره

پیاده سازی ERP در هر شرکتی قطعا با چالش ها و ریسک های زیادی همراه خواهد بود. از این رو انجام بررسی های لازم پیش از اجرای پروژه و نیز نظارت و کنترل حین پیاده سازی آن از اهمیت بالایی برخوردار است. نتیجتا مشورت گرفتن از افراد و شرکت های خبره و با تجربه در این زمینه، ریسک های اجرا را به شدت کاهش می دهد. شما می توانید در بخش های زیر از خدمات مشاوره ای ما استفاده نمایید:

مشاوره پیش از شروع پروژه

با توجه به ریسک های پیش رو در پیاده سازی ERP، پروژه امکان سنجی از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد؛ به عبارت دیگر، موفقیت در پیاده سازی ERP در گروی یک امکان سنجی درست و کامل می باشد.

ما با استفاده از دانشی که در این زمینه داریم و نیز تجاربی که کسب نموده ایم، با مشاوره های پیش از اجرای پروژه می توانیم جنبه های مبهم اجرای پروژه را برای شما روشن سازیم تا شما با آگاهی و آمادگی لازم در این راه قدم بگذارید. برخی از مواردی که حین امکان سنجی مشخص میگردند، به شرح ذیل می باشد:

 • بررسی مزایای حاصل از پیاده سازی ERP در سازمان از جنبه های مختلف
 • مشخص نمودن حوزه فرآیند های سازمان و تطبیق این فرآیندها با فرایندهای ERP
 • انتخاب محصول مناسب با توجه به ویژگی های شرکت و نیز اهداف و استراتژی های آن
 • مقدار تغییرات در فرآیندها و میزان آمادگی سازمان جهت پذیرش این تغییرات
 • زیرساخت های دانشی مورد نیاز
 • بستر نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز
 • مشخص نمودن حدود زمان اجرای پروژه
 • تخمین بودجه موردنیاز
 • شناسایی ریسک های پروژه

نظارت حین اجرا

از آنجا که اجرای پروژه های ERP با چالش ها و هزینه های بالایی همراه است، نظارت همه جانبه در کلیه مراحل نقش موثری در موفقیت اجرای آن دارد.

ما در طول کل زمان پیاده سازی بر روی اجرای پروژه نظارت خواهیم داشت و در همه مراحل مشاوره هایی از قبیل موارد زیر را به شما ارائه می نماییم:

 • ارائه نقطه نظرات در خصوص محدوده پروژه، روش پیاده سازی و روش مدیریت پروژه
 • کنترل و نظارت بر اجرا بر اساس موصوبات و برنامه زمانبندی
 • بررسی و تایید خروجی های پروژه و تست انطباق آن ها با نیازمندی های مطرح شده
 • ارائه نظر در خصوص کیفیت اقدامات انجام شده
 • ارائه نظر در خصوص برخی تغییرات مورد نیاز حین اجرا
 • نظارت بر کیفیت آموزش های ارائه شده