ارائه خدمات در ماژولهای SAP ERP

سیستم SAP از تعدادی ماژول کاملا یکپارچه تشکیل شده است که تقریبا همه جنبه های کسب و کارهای مختلف را در بر می گیرد. کارشناسان ما بطور معمول در یک یا چند ماژول SAP که با یکدیگر یکپارچه هستند، تخصص دارند و در فعالیتهای مرتبط با حوزه های کاربردی سیستم، حوزه های فنی و همچنین فرایندهای خاص یک صنعت درگیر می شوند.

در ادامه با خدمات ما در حوزه مهمترین ماژول های SAP که سازمانها عموما برای کسب و کار خود پیاده سازی می کنند آشنا شوید.

                                          منابع انسانی

                                            لجستیک

                                               مالی

                                    Work Flow

                                مدیریت مستندات

                                اطلاعات و امنیت

                                 برنامه نویسی