سیستم های اطلاعاتی

 

پروژه های حوزه سیستم های اطلاعاتی:
سامانه مدیریت توسعه راهبری
سامانه مدیریت ارگونومی
اتوماسیون اداری