آموزش ماژول های SAP-ERP
امروزه اهمیت پیاده سازی ERP بر کسی پوشیده نیست و میدانیم که همه سازمان های پیشرو از آن بهره می برند. از طرف دیگر اعتبار سیستم های SAP به صورتی است که 91 درصد از 2000 شرکت اول دنیا از این سیستم استفاده می کنند. در نتیجه پر واضح است که آموزش در این حوزه به یکی از نیازمندی های روبه رشد در همه صنایع تبدیل شده است. در همین راستا، ما با دراختیار داشتن مشاورین مجرب در تمامی حوزه های SAP ERP اقدام به آموزش نیرو انسانی در لابراتورایران فاوا با قابلیت استفاده از این نرم افزار نموده ایم. این آموزش ها در قالب ماژول های زیر:
– ماژول FICO _ Financial Contorolling
– ماژول  SD_ Sales and Distribution
– ماژول MM_ Material Management
– ماژول PP_ Production Planning
– ماژول PM_ Plant Maintenance
– ماژول QM_ Quality Management
متد پیاده سازی
– Sap overviewو به روشهای زیر قابل اجرا می باشد :- حضوری بصورت گروهی در لابراتور ایران فاوا
– حضوری بصورت گروهی در محل مورد درخواست مشتری
– حضوری بصورت خصوصی
– غیر حضوری و از راه دورگروهی
– غیرحضوری از راه دور بصورت خصوصی