داده ها(Data) مهمترین بخش یک سایت یا اپلیکیشن می باشند که در دیتابیس های مربوطه ذخیره می شوند. بنابراین، حفاظت و کنترل دسترسی به این اطلاعات اهمیت ویژه ای دارد.

راهکارهای قابل ارائه در این حوزه به شرح زیر می باشد:

  • و پیاده سازی فایروال بانک های اطلاعاتی (Database Firewall)(FortiDB)
  • طراحی و پیاده سازی رمزنگاری بانک های اطلاعاتی (Databases Encryption)
  • ارزیابی آسیب پذیری بانک های اطلاعاتی