امنیت شبکه شامل راهکارهای کنترل دسترسی کاربران به شبکه و همچنین طراحی و پیکربندی فایروال های مربوط به دیتاسنتر و لبه شبکه WAN می باشد. خدمات قابل ارائه به شرح زیر می باشد

راهکارهای قابل ارائه در این حوزه به شرح زیر می باشد:

  • ارائه و پیاده سازی چک لیست های امنیتی برای تجهیزات شبکه
  • طراحی و پیاده سازی انواع فایروال ها (Firepower, ASA, Fortigate, Juniper)
  • مديريت دسترسي و شناسايی (Identity And Access Management)
  • راه حلهای دسترسی امن به شبکه
  • تشخيص و ممانعت از نفوذ بی سيم (WIDS/WIPS)
  • تضمين فايروال و کنترل تغييرات (Firewall Assurance And Change Control)
  • تضمين شبکه (Network Assurance) يا (Network Visibility)
  • سازماندهی ارتباط امن با VPN (Secure Remote Access With VPN)