امنیت دستگاه های کاربران شامل (Laptop، PC) و همچنین کنترل دسترسی به اطلاعات در سازمان موجب افزایش سطح امنیت در کل سازمان می شود. چرا که اغلب ویروس ها از طریق کاربران وارد سازمان می شوند.

راهکارهای قابل ارائه در این حوزه به شرح زیر می باشد:

  • پیاده سازی انواع آنتی ویروس های سازمانی
  • پیاده سازی Data loss prevention -DLP
  • راه حل های امنيت BYOD و Mobile Devices