با امکان سنجی سیستم های یکپارچه، تجزیه و تحلیل سازگاری راه حل های مورد استفاده در نسخه های SAP بررسی می گردد.

امکان سنجی سیستم های یکپارچه SAP برای SAP S/4HANA

 • تجزیه و تحلیل میزان سازگاری راه حل های مورد استفاده در نسخه های قبلی نزد مشتریان در سیستم جدید
 • بررسی اثرات بالقوه ارتقاء از نسخه های قبلی به جدید روی کسب و کار با Simplification Items
 • ارائه رابط کاربری ساده سازی شده و تعاملی SAP Fiori
 • استخراج فرآیندهای کسب و کار به منظور شناسایی موارد قابل ارتقای آنها با Business Process Discovery
 • بهبود عملکرد فرآیندهای تجاری پیاده سازی شده با شناسایی ایده های نوآورانه در Innovation Potential
 • بررسی میزان سازگاری سیستم جدید با افزونه های CRM، ERP، HCM و… در Add-On Compatibility
 • بررسی کیفی داده های مالی کسب و کار شامل تجزیه و تحلیل داده های دفتر کل و حسابداری دارایی بمنظور رفع نقایص اطلاعات مالی پیش از ارتقاء در Financial Data Quality Analysis
 • بررسی همه حوزه های کاربردی که طی انتقال از سیستم قبلی به سیستم جدید به درستی منتقل نشده و یا غیر قابل دسترس هستند در Integration
 • تجزیه و تحلیل و اجرای یکپارچه سازی فروشندگان و مشتریان تحت عنوان شرکای تجاری
 • محاسبه مدت زمان توقفات برنامه ریزی شده کسب و کار در زمان ارتقاء به SAP s/4Hana با Planned Downtime Calculator
 • ساده سازی فعالیتهای مربوط به پروژه ارتقای SAP
 • امکان ارائه راهکارهای نوآورانه بهبود کسب و کار با SAP Innovative Business Solutions
 • بررسی میزان سازگاری توابع تجاری مورد استفاده در سیستم فعلی با سیستم SAP S/4HANA
 • بررسی حجم دیتای مورد نیاز جهت استقرارSAP S/4HANA
 • پایش و کنترل مستمر چرخه عمر برنامه ها در SAP از مرحله ایجاد تا حذف با Custom Code