تیم تحلیل ایران فاوا، به منظور ارائه خدمات هرچه بهتر در این حوزه، به طور حضوری در محل مشتری حاضر شده و فرآیند های کاری را مورد بررسی قرار می دهد. به عبارت دیگر، با بررسی تمامی اقدامات انجام گرفته از سوی پرسنل، به منظور سرانجام رساندن یک فرآیند، وضعیت موجود سازمان را شناسایی می کند. همچنین نیاز های مشتری، برای بهبود روند مشخص شده فوق الذکر را دریافت میکند. با انجام تمامی موارد فوق، گام اول یعنی نیاز سنجی فرایند ها تکمیل میشود. پس از آن با بررسی نقاط ضعف و نحوه بهبود فرآیند اجرایی، اقدام به آماده سازی و ارائه وضعیت مطلوب می نماید. همچنین طراحی فرایند سازمان (BPMN) با رعایت تمامی استاندارد های روز (BPMN2) از دیگر فعالیت های سازمان به منظور ارائه کامل خدمات در این خصوص می باشد. پس از انجام موارد فوق، شرکت اقدام به برنامه نویسی و طراحی سیستم با توجه به فرایند طراحی شده، می نماید که پس از ارائه دمو و در صورت مورد تایید بودن، در بازه زمانی مشخص شده پیاده سازی و ارائه می گردد.

لیست اقدامات صورت گرفته برای تحلیل و طراحی فرایند های مدیریت سازمان:

  • نیاز سنجی فرایند های سازمانی
  • به دست آوردن و بررسی وضعیت موجود سازمان
  • جلسات تحلیل و بررسی و آماده سازی وضعیت مطلوب
  • آماده سازی و ارائه فرایند اصلاح شده سازمان با توجه به استاندارد های روز دنیا
  • طراحی و برنامه نویسی فرایند آماده شده
  • ارائه دمو و آموزش نحوه کارکرد با سیستم
  • پیاده سازی و پشتیبانی سیستم در صورت اعلام نیاز از سوی مشتری