• نصب کف کاذب در مراکزداده با بهترین کیفیت
  • طراحی و پیاده‌سازی سیستم روشنایی
  • طراحی و پیاده‌سازی سیستم سرمایش با استفاده از فناوری‌های جدید
  • طراحی و پیاده‌سازی سیستم اطفاء حریق
  • نصب درب‌های امنیتی هوشمند جهت ورود به مراکزداده
  • طراحی، تأمین تجهیزات و پیاده‌سازی شبکه برق مرکزداده
  • نصب رک‌های پیشرفته در مرکزداده