نظارت بر نحوه مدیریت و کنترل پروژه، براساس ساختارهای کنترل مدیریت پروژه های SAP انجام می شود.

  • نظارت بر نحوه مدیریت و کنترل پروژه های SAP
  • مشاوره و ارزیابی سیستم SAP موجود و یکپارچگی با سایر سیستمها
  • مشاوره و امکان سنجی Roll out پروژه های SAP
  • مشاوره در حوزه انتخاب کاربردی ترین گزینه، تجزیه و تحلیل فرآیند و بهینه سازی
  • نظارت بر اجرای پروژه های SAP در حوزه های عملکردی، فرآیندی، فنی