هوشمند سازی انبار داده فروشنده باعث نظم در ساختار و سیستم تامین محصول می شود. با این سیستم شاهد بهبود در موارد ذیل هستیم.

  • هم ترازی موجودی با تقاضای خریدار
  • کاهش تعداد سفارشات پرهزینه لحظه آخری
  • کاهش تعداد کلی سفارشات و کاهش برگشتی ها به دلیل امکان تعویض محصول