هوش سازمانی توانایی یک سازمان برای درک و ایجاد دانش مرتبط با هدف خود است. به عبارت دیگر، ظرفیت فکری کل سازمان است و ارزش بالقوه زیادی برای شرکت‌ها و سازمان‌ها دارد تا بفهمند نقاط قوت و ضعف آنها در پاسخ به تغییر و پیچیدگی کجاست. بر اساس تحلیل داده های سازمانی می توان الگویی مناسب برای حل مشکلات ارائه کرد، که به چند حوزه در ذیل اشاره شده است.

  • شناخت ایراد و نیاز در سازمان بر اساس جمع آوری داده های خام برای مشکل
  • پردازش داده ها برای تجزیه و تحلیل وکاوش داده ها بر اساس الگوریتم های خوشه بندی، دسته بندی و…
  • ارتباط نتایج این تجزیه و تحلیل
  • الگوی هوشمند داده بر اساس داده های بیمه
  • الگوی هوشمند داده بر اساس داده های بانک
  • الگوی هوشمند بر اساس داده های صنعت خودرو