فرآیند مدیریت سیستم جامع انبار در کل زنجیره تامین موثر است درنیجه نحوه چیدمان و فضای انبار را می توان بصورت بهینه مدیریت نمود.

  • کاهش مدت زمان آدرس دهی نزدیک ترین قفسه به کاربر در انبار
  • ارزیابی دقیق عملکرد نیروهای انبار
  • هماهنگی با سیستم های ASRS (سیستم اتوماتیک انبارش و بازخوانی کالا)
  • کدگذاری داخلی یا خارجی(استاندارد) تمام قفسه ها،پالت ها،کارتن ها و سایر اقلام برای بازخوانی دقیق تر