“OKR” مخفف “Objectives and Key Results” است. OKR ها ابزاری است موثر برای تعیین هدف و رهبری برای برقراری ارتباط با آنچه می خواهید به انجام برسانید. این مفهوم توسط برخی از سازمان های پیشرو جهان برای تنظیم و اجرای استراتژی های خود استفاده می شود. با ایجاد الگویی مناسب برای اهداف، نتایج کلیدی و هوشمند سازی ارزیابی شاخص ها می توان مسیر استراتژی شرکت را در مسیر درست هدایت نمود.

  • شناسایی اهداف سازمان، واحد، تیم بر اساس ساختار OKR
  • طراحی داشبورد هوشمند بر اساس OKRها و امکان مقایسه با مقادیر هوشمند پیش بینی شده