پشتیبانی سیستم های یکپارچه در جهت برنامه ریزی رفع رخدادها و بهبود فرآیندها براساس Best Practice انجام می شود.

خدمات

مهمترین فعالیتهایی که در این حوزه انجام می گردد شامل:

  • برنامه ریزی جهت رفع رخدادها و اقدام بر اساس اولویت رخداد
  • بهبود یا تغییر فرآیند بر اساس Best Practice
  • خدمات مشاوره ای و پاسخ گويی به موضوعات فنی، فرآيندی و مفهومی سيستم
  • خدمات آموزش در سایت کارفرما و یا شرکت ایران فاواگسترش

24x7

در راستای پاسخگویی موثر به نیازهای مشتریان، شرکت ایران فاوا گسترش با استفاده از تیم اجرایی متخصص بصورت تمام وقت آماده ارائه خدمات می باشد. این خدمات در ساعات کاری و مطابق تقویم کاری شامل پشتیبانی حضوری در سایت کارفرما و در ساعات غیر کاری بصورت آنکال با امکان اتصال از راه دور (Remote System Center)، تلفن و Helpdesk میباشد.

پایش

مشتریان می توانند وضعیت لحظه ای پشتیبانی را رصد کنند و از وضعیت سرویس دهی و صحت عملکرد آن مطلع شوند. همچنین گزارش های مختلفی در این بخش قابل مشاهده می باشد.

استقرار

استقرار مدیریت دانش در سایت مشتری

شرکت ایران فاوا گسترش با در دسترس قرار دادن روش حل مشكل و نیز آموزش همزمان نيروی انسانی کارفرما، به استقرار دانش در سايت مشتری اقدام خواهد نمود.