مشاوره و ارزیابی سطح بلوغ و آمادگی سازمان

سازمان ها از حیث میزان بلوغ فرآیندی شان با یکدیگر متفاوت هستند و طبیعتا میزان بلوغ فرآیندی رابطه مستقیمی با اثربخشی فرآیندها و در نتیجه آن بهره وری و کارائی سازمان دارد. یکی از عوامل کلیدی موفقیت در اجرای پروژه های مدیریت فرآیندهای کسب و کار، اندازه گیری و ارزیابی سطح بلوغ سازمان برای استقرار مدیریت فرآیندها و نیز اندازه گیری سطح بلوغ هر فرآیند و هدف گذاری برای آنها است.

شرکت ایران فاوا گسترش با اندازه گیری سطح آمادگی سازمانها برای استقرار نظام مدیریت فرآیندها در ابتدای پروژه و حفظ ویژگی های رهبری، مدیریتی و فرهنگی سازمان برای پشتیبانی از این نظام، موفقیت در انجام پروژه و بهره گیری از فواید مدیریت فرآیندهای کسب و کار را محقق می سازند. نتایج این اندازه گیری برای تدوین نقشه راه بهبود سبک رهبری و فرهنگ سازمانی از طریق آموزش، مدیریت دانش، مربی گری سازمانی و مانند آن استفاده می شود. عموما اندازه گیری سطح بلوغ آمادگی سازمان در دوره های زمانی سالیانه یا دوساله صورت می پذیرد.