پشتیبانی از سیستم های ERP

سیستم های پیاده سازی شده در طول زمان نیاز به نگهداشت و بهبود دارد که در بخش های زیر قابل اجرا می باشد :

  • رفع مشکلات وخطاهای سیستم جاری
  • توسعه سیستم جاری و تغییرات رویه های جاری
  • توسعه و اضافه کردن ماژولها و راهکارهای جدید