ماژول حسابداری مدیریت – Controlling

ماژول SAP-CO یا Controlling در واقع اشاره SAP به همان حسابداری صنعتی یا حسابداری مدیریت میباشد که اطلاعاتی را در قالب گزارشات درون سازمانی در اختیار سازمان قرار می دهد که نقش مهمی را در تصمیم گیری های مدیریتی ایفا می نماید. با پیاده سازی ماژول CO به دلیل یکپارچگی با تمامی ماژولهای SAP، امکان نظارت، مانیتور و بهینه کردن تمامی فرایندهای مرتبط با تولید محصول یا ارائه خدمت در یک سازمان میسر می گردد. ماژول CO و ماژول FI در SAP هریک بصورت مستقل عمل می کنند ولیکن جریان اطلاعاتی منظمی که بین این دو ماژول وجود دارد ارتباط مهم و معنی داری را بین این دو ایجاد کرده است. ماژول CO دارای بخشهای اصلی زیر میباشد:

حسابداری مراکز هزینه – Cost Center Accounting

حسابداری عوامل هزینه – Cost Element Accounting

مدیریت سفارشکارها – Internal Orders

هزینه یابی محصول – Product Costing

تحلیل سودآوری – Profitability Analysis

 

حسابداری عوامل هزینه

کاربرد:

به منظور ایجاد ارتباط و تخصیص عناصر هزینه ای بین دو ماژول FI و CO ، تعریف عوامل هزینه یا Cost Element ها با استفاده از این بخش از ماژول CO مدیریت می شود. بنا به اهداف مختلف، عوامل هزینه در انواع هزینه ای اولیه، هزینه ای ثانویه و درآمدی تعریف می گردند. این عوامل هزینه بیانگر حسابهای هزینه ای و درآمدی مورد استفاده در حسابداری مدیریت میباشند.

قابلیت ها:

 • اطلاعات پایه عوامل هزینه اولیه و ثانویه
 • گروه بندی عوامل هزینه
 • مقایسه هزینه های برنامه ای و واقعی
 • مشاهده ریز آیتمهای اسناد عوامل هزینه

مزایا:

 • ایجاد یکپارچگی با حسابهای هزینه و درآمد تعریف شده در چارت حساب(primary cost element)
 • جهت شناسایی جریان داده ای که در ثبت ها و فرایندهای داخلی ماژول CO رخ می دهد از قبیل تسهیم هزینه (secondary cost element)
 • امکان ایجاد گروه های عوامل هزینه به منظور تسهیل در اجرای روابط تسهیم و گزارشگیری

 

حسابداری مراکز هزینه

کاربرد:

یکی از اهداف اصلی ماژول CO برنامه ریزی میباشد. این شما را قادر می سازد تا مقایسه داده های برنامه و داده های واقعی، میزان انحراف را شناسایی کرده و در نتیجه می توان جریان های کسب و کار را در سطح سازمان کنترل نمود. یکی از این منابع جریان، مراکز هزینه بعنوان محل تحقق هزینه ها هستند که با استفاده از این بخش از ماژول CO میتوان آن را مدیریت نمود.

قابلیت ها:

 • اطلاعات پایه مراکز هزینه و ساختار سازمانی مراکز
 • گروه بندی مراکز
 • برنامه ریزی عوامل هزینه مستقیم و غیر مستقیم
 • فعالیت های هزینه ای وابسته و غیروابسته
 • برنامه ریزی فعالیت ها
 • مبانی تسهیم
 • اطلاعات پایه قوانین تسهیم
 • تسهیم برنامه ای هزینه در مرکز
 • توزیع برنامه ای هزینه در مرکز
 • محاسبه نرخ برنامه ای فعالیت
 • ثبت هزینه واقعی مراکز مستقیم و غیر مستقیم
 • تسهیم واقعی هزینه در مرکز
 • توزیع واقعی هزینه در مرکز
 • محاسبه نرخ واقعی فعالیت
 • مشاهده ریز آیتمهای اسناد ثبت شده در مرکز هزینه
 • ارزیابی مجدد هزینه فعالیت در مرکز
 • مقایسه هزینه های برنامه ای و واقعی

مزایا:

 • تعریف روابط تسهیم و مشخص نمودن مراکز گیرنده و فرستنده بر اساس مبنای تسهیم و میزان سهم دهی
 • تخصیص و تسهیم هزینه های مراکز هزینه برمبنای روابط تسهیم از پیش تعریف شده (distribution/assessment)
 • امکان استفاده از ارزهای مجزا در حوزه هزینه یابی
 • برنامه ریزی و پیش بنی هزینه در مراکز هزینه و محاسبه نرخ برنامه ای فعالیت ها
 • محاسبه نرخ واقعی فعالیت ها در مراکز هزینه و مقایسه نرخ واقعی و برنامه
 • ثبت هزینه های جابجا شده بین مراکز هزینه و ظرف های هزینه ای
 • محاسبه نرخ جذب هزینه براساس طبقه بندی هزینه ها
 • تحلیل هزینه های ثابت و متغیر مراکز بصورت پیش بینی و واقعی
 • ایجاد گزارشات مورد نظر کاربر از طریق ابزارهای گزارش سازی
 • امکان تحلیل و مقایسه هزینه ها بطور همزمان در حوزه مالی و هزینه یابی

 

مدیریت سفارشکارها

کاربرد:

سفارشکارها یا Internal Orders یکی از ابزارهای انعطاف پذیر در حوزه مالی SAP میباشد که بعنوان ظرف هزینه یا درآمد و برای اهداف مختلفی استفاده می شود. سفارشکارها بعنوان یک ظرف موقت قابلیت برنامه ریزی، کنترل و تخصیص هزینه یا درآمدهایی که اتفاق افتاده را فراهم می کنند.

قابلیت ها:

 • اطلاعات پایه سفارشکار
 • برنامه ریزی سفارشکارها
 • تخصیص و کنترل بودجه سفارشکارها
 • تسویه مانده هزینه سفارشکار
 • مقایسه هزینه های برنامه ای و واقعی

مزایا:

 • کنترل دقیق هزینه های مربوط به یک فعالیت یا رویداد مشخص
 • امکان برنامه ریزی، بودجه بندی و کنترل بودجه برای order ها
 • تفکیک، تحلیل و مقایسه هزینه های یک رویداد براساس تسویه مانده order
 • کنترل هزینه های مربوط به پروژه ها از طریق برنامه ریزی order ها و محدود کردن بودجه
 • امکان تجزیه و تحلیل هزینه یا درآمد ثبت شده در order بصورت همزمان در گزارشات

 

هزینه یابی تولید محصول

کاربرد:

به کمک این بخش از ماژول CO امکان برنامه ریزی و محاسبه قیمت کالا یا خدمت تولید شده در یک شرکت تولیدی فراهم می گردد. با استفاده از قابلیت های product costing ،هزینه تمام شده کالای تولید شده و هزینه کالای فروش رفته برای هر واحد محصول برآورد و محاسبه می گردد. یکپارچگی این بخش از CO با سایر ماژولهای SAP از قبیل مدیریت مواد(MM)، برنامه ریزی تولید(PP)، حسابداری مالی(FI) بسیار مشهود میباشد.

قابلیت ها:

 • اطلاعات پایه ساختار محصول و خط تولید
 • اطلاعات پایه محصول
 • تعیین ساختارعوامل بهای تمام شده
 • تعیین استراتژی محاسبه قیمت تمام شده استاندارد
 • محاسبه قیمت تمام شده استاندارد
 • مشاهده تحلیل قیمت محاسبه شده براساس عوامل بهای تمام شده
 • مشاهده تحلیل قیمت محاسبه شده براساس ساختار محصول
 • ثبت هزینه/فعالیت واقعی کالای تولید شده
 • محاسبه انحراف
 • محاسبه کار در جریان
 • تسویه مانده هزینه تولید
 • مشاهده تحلیل هزینه های تولید و قیمت تمام شده
 • قیمت گذاری نقل و انتقالات داخلی
 • محاسبه قیمت تمام شده واقعی محصول
 • تحلیل قیمت واقعی محصول
 • تحلیل انحرافات و تغییرات قیمت محصول

مزایا:

 • امکان تعریف ساختار و اجزای بهای تمام شده به تفکیک هزینه های تولید، فروش، مواد، دستمزد، سربار، حق العملکاری و … و یا هر نوع ساختار مد نظر سازمان
 • محاسبه قیمت تمام شده استاندارد براساس ساختار محصول(BOM) و فرایند ساخت(Routing)
 • یکپارچگی کامل اطلاعات تولید و قیمت تمام شده از طریق ماژولهای برنامه ریزی تولید(PP) و حسابداری قیمت تمام شده(CO)
 • محاسبه قیمت تمام شده برای ارزهای مختلف
 • محاسبه قیمت تمام شده استاندارد بر مبنای ساختار بهای تمام شده از پیش تعیین شده بصورت اتوماتیک و برای هر دوره
 • محاسبه انحراف و تحلیل قیمت استاندارد و واقعی
 • محاسبه موجودی و هزینه کار در جریان
 • ثبت مصرف مواد حین تولید و ایجاد موجودی محصول تولیدی بصورت همزمان و اتوماتیک
 • گزارشات تحلیل هزینه های تولید، انحرافات، مصرف مواد و قیمت تمام شده با جزئیات
 • محاسبه قیمت تمام شده واقعی براساس شناسایی انحرافات و تسهیم آن به کالای فروش رفته و موجودی پایان دوره
 • قیمت گذاری انتقالی بین شرکتها
 • محاسبه قیمت تمام شده بین شرکتهای گروه با نرخ انتقالی
 • محاسبه قیمت تمام شده به تفکیک plant
تحلیل سودآوری

کاربرد:

یکی از ابزارهایی که sap به منظور تحلیل سود و زیان سازمان ارائه کرده است profitability analysis میباشد. این بخش به منظور تحلیل دقیق میزان سهم از بازار به تفکیک مشتری، محصول، حوزه فروش و … استفاده می گردد.

قابلیت ها:

 • اطلاعات پایه عوامل موثر در تحلیل سود
 • بخش های موثر در سودآوری
 • جریان ارزشیابی براساس عوامل هزینه/درآمد
 • مشاهده تحلیل سود و زیان

مزایا:

 • تحلیل داده های فروش و مقایسه آن با قیمت تمام شده کالای فروش رفته
 • تحلیل و ارزیابی سود ناخالص
 • موثر در تصمیم گیری مدیران جهت تعیین استراتژی فروش در جهت بدست آوردن سهم بازار در مقایسه با سایر رقبا
 • امکان گزارشگیری و تحلیل به لحظه براساس داده های فروش، تولید و قیمت تمام شده (real-time decision)