.

ماژول مالی – Financial Accounting

ماژول مالی یا Financial Accounting(SAP-FI) بعنوان یکی از مهمترین ماژولها و ستون فقرات سیستم SAP میباشد. با استفاده از این ماژول تمامی داده های مالی سازمان بصورت real time ثبت می گردد و امکان استخراج این اطلاعات را در هر زمان با استفاده از ابزارهای گزارشگری با هدف ارائه گزارشات برون سازمانی  و صورتهای مالی فراهم می نماید. این ماژول همچنین با سایر ماژولهای SAP از قبیل مدیریت مواد(MM)، برنامه ریزی تولید(PP)، توزیع و فروش(SD)، تعمیرات و نگهداری(PM)، مدیریت پروژه ها(PS) و حسابداری صنعتی(CO) بصورت یکپارچه میباشد و در جریان این یکپارچگی فرایندها، از ماژولهایی چون مدیریت مواد و توزیع و فروش، ثبت و دریافت داده بصورت real time صورت می پذیرد که این بزرگترین مزیت در به هنگام بودن استخراج اطلاعت مالی در هر زمان میباشد.  ماژول FI دارای بخشهای اصلی زیر میباشد:

حسابداری عمومی – General Ledger

حسابداری فروشندگان – Accounts Payable

حسابداری مشتریان – Accounts Receivable

حسابداری دارایی ثابت – Asset Accounting

حسابداری بانکها – Bank Accounting

مدیریت زنجیره تامین مالی – Supply Change Management

 

در ادامه کاربرد و مزایای هر بخش آورده شده است:

ساختار و تنظیمات حسابداری مالی

کاربرد:

ابتدایی ترین عمل در پیاده سازی SAP، به تصویر کشیدن ساختار سازمانی شرکت در آن است. با استفاده از این بخش ساختارها و رویه های مالی شرکت با ساختار SAP مطابقت داده می شود.

قابلیت ها:

 • شماره گذاری اسناد
 • انواع سند حسابداری
 • کنترل های ثبت سند
 • مالیات بر خرید و فروش
 • تغییرات نرخ ارز

مزایا:

 • یکپارچه سازی ساختار سازمان با رویکرد مالی
 • یکپارچه سازی رویدادها و ثبت های مالی
 • مدیریت و کنترل فیلدها در زمان ثبت اسناد مالی
 • تعریف نرخ ارزهای مختلف با فرمول تبدیل
حسابداری عمومی

کاربرد:

این بخش تمامی تراکنشهای منجر به ثبت رویدادهای مالی را شامل می شود. رویدادهایی که مستقیم در دفتر حساب (General Ledger) ثبت می گردد. همچنین امکان ثبت، طبقه بندی و مدیریت حسابها را نیز فراهم می کند. هر سازمان جهت ثبت عملیات مالی میبایست از یك چارت حساب عملیاتی استفاده نماید. چارت حساب در سپ متشكل از فهرست تمامی حسابهای معین و تفصیلی مورد استفاده توسط یك یا چند شركت میباشد. استفاده از سرفصل حساب مشترک و هماهنگ امکان گزارشگیری در سطح شرکت ها را فراهم می آورد.

قابلیت ها:

 • چارت طبقه بندی حساب ها
 • اطلاعات پایه حساب و گروه بندی حسابها
 • ثبت اسناد حسابداری
 • مشاهده اسناد
 • مشاهده و تغییر اطلاعات آیتم سند
 • مشاهده مانده حساب
 • کنسل و ابطال سند
 • ثبت اسناد دوره ای و تکرار شونده
 • تسویه آیتمهای باز
 • تنظیم ساختار صورتهای مالی شرکتها
 • تهیه صورتهای مالی قسمتها (حوزه های تجاری درون شرکتی)
 • تهیه صورتهای مالی تلفیقی
 • تسعیر ارز
 • مشاهده تراز حساب
 • گزارشگری بین المللی(IFRS,GAAP)

مزایا:

 • ارائه انواع گزارشات برون سازمانی، سود و زیان و ترازنامه ای
 • یکپارچگی کامل با سایر ماژولها
 • گزارشگیری براساس استاندارد IFRS
 • ثبت به هنگام (real time) روبدادهای مالی مرتبط با لجستیک
 • حذف دفاتر قانوني اضافي و كاهش حجم اطلاعات متوقف شده در واحدها
 • تعریف یک چارت حساب واحد یا چارتهای مستقل برای شرکتهای مادر و زیر مجموعه
 • امکان تعریف چارت حساب جایگزین
 • ثبت اسناد مالی در ارزهای مختلف و گزارشگیری به تفکیک هر ارز
 • امکان ثبت اسناد دوره ای براساس نمونه و فرمت تعریف شده توسط کاربر
 • مدیریت ثبت اسناد در وضعیت های مختلف شامل یادداشت، پیش نویس، تایید
 • ایجاد گزارشات سفارشی کاربر براساس ابزارهای گزارشگیری (report generator)
 • ارائه گزارشات تراز، گزارشات مقایسه ای، تحلیل آیتمهای باز، سود و زیان
 • ارئه گزارشات صورتهای مالی مطابق الگوهای تعریف شده توسط کاربر
 • امکان ثبتهای آماری در دفاتر (statistical posting)
 • اجرای تراکنشهای عملیاتی در دو حالت اجرای تستی جهت اطمینان از صحت نتیجه و اجرای واقعی

 

حسابداری فروشندگان

کاربرد:

این بخش به منظور ثبت تمامی تراکنشهای مالی مرتبط با حوزه تامین و فروشندگان میباشد. این تراکنشها شامل ثبت اسناد مالی مرتبط با دریافت کالا/خدمت، پیش پرداخت و صورتحساب فروشنده میباشد. در این بخش اطلاعات پایه تامین کنندگان تعریف و بروزرسانی می گردد. همچنبن امکان تحلیل و مقایسه مانده حسابهای پرداختنی به تفکیک تامین کنندگان فراهم می گردد.

قابلیت ها:

 • اطلاعات پایه فروشنده
 • درخواست پیش پرداخت
 • ثبت پیش پرداخت
 • ثبت صورتحساب فروشنده
 • تسویه پیش پرداخت
 • ثبت اعلامیه بدهکار فروشنده
 • تایید صورتحساب
 • پرداخت وجه
 • تسویه آیتمهای باز فروشنده
 • مشاهده اسناد حسابداری فروشنده
 • مشاهده و تغییر آیتم سند فروشنده
 • مشاهده مانده حساب فروشنده

مزایا:

 • گروه بندی تامین کنندگان و تفکیک حساب و کدینگ فروشنده بر اساس هر گروه
 • تعریف و مدیریت اطلاعات پایه فروشندگان در سه بخش مالی، خرید و عمومی
 • یکپارچگی کامل با فرایند خرید و ثبت های مرتبط با دریاقت انبار بصورت به هنگام (real time)
 • ثبت درخواست پیش پرداخت و انجام فرایند پرداخت با تعیین سطوح تایید و بصورت اتوماتیک یا دستی
 • امکان ثبت کسورات و حسن انجام کار در فرایند ثبت صورتحساب (deduction)
 • تحلیل اسناد و مانده باز فروشندگان و تسویه آنها
 • امکان گزارش همزمان از مانده حساب فروشندگانی که مشتری نیز میباشند
 • امکان گزارشگیری و مشاهده اسناد مرتبط مالی بصورت drill down براساس اسناد لجستیکی
 • محاسبه سود برای دیرکرد پرداخت (interest calculation)
 • تعیین شرایط پرداخت(payment term) به منظور کنترل سررسید پرداخت و مدیریت خریدهای شرایطی
 • امکان ثبت ضمانتنامه دیگران نزد شرکت بصورت آماری (statistical posting)
 • ثبت اسناد ارزی و گزارش مانده ارزی برای فروشندگان خارجی
 • تسعیر ارز جهت تعیین مانده دقیق قروشنده
 • اجرای تراکنشهای عملیاتی در دو حالت اجرای تستی (جهت اطمینان از صحت نتیجه) و اجرای واقعی

 

 

حسابداری مشتریان

کاربرد:

این بخش به منظور ثبت تمامی تراکنشهای مالی مرتبط با حوزه فروش و مشتریان میباشد. . این تراکنشها شامل ثبت اسناد مالی مرتبط با ارسال کالا یا فروش خدمت، پیش دریافت و فاکتور فروش مشتری میباشد. در این بخش اطلاعات پایه مشترین تعریف و بروزرسانی می گردد. همچنبن امکان تحلیل و مقایسه مانده حسابهای دریافتنی به تفکیک مشتریان فراهم می گردد.

قابلیت ها:

 • اطلاعات پایه مشتری
 • درخواست پیش پرداخت
 • ثبت پیش پرداخت
 • ثبت صورتحساب مشتری
 • ثبت اعلامیه بدهکار فروشنده
 • تسویه پیش پرداخت
 • دریافت وجه
 • تسویه آیتمهای باز مشتری
 • ثبت اعلامیه بستانکار مشتری
 • مدیریت تعهدات معوقه مشتری
 • مدیریت اعتبار مشتری
 • مشاهده اسناد حسابداری مشتری
 • مشاهده و تغییر آیتم سند مشتری
 • مشاهده مانده حساب مشتری

مزایا:

 • گروه بندی مشریان و تفکیک حساب و کدینگ مشتری بر اساس هر گروه
 • تعریف و مدیریت اطلاعات پایه مشتریان در سه بخش مالی، فروش و عمومی
 • یکپارچگی کامل با فرایند فروش و ثبت های مرتبط با حواله خروج انبار بصورت به هنگام (real time)
 • ثبت درخواست پیش دریافت و انجام فرایند دریافت از مشتری بصورت اتوماتیک یا دستی
 • امکان یادآوری به مشتریان جهت تسریع پرداخت به ازای صورت وضعیت هایی که موعد پرداخت آنها گذشته باشد (dunning)
 • تحلیل اسناد و مانده باز مشتریان و تسویه آنها
 • امکان گزارش همزمان از مانده حساب مشتریانی که تامین کننده نیز میباشند
 • امکان گزارشگیری و مشاهده اسناد مرتبط مالی بصورت drill down براساس اسناد لجستیکی
 • محاسبه سود برای دیرکرد پرداخت (interest calculation)
 • تعیین شرایط پرداخت(payment term) به منظور کنترل سررسید دریافت از مشتری و مدیریت فروش های شرایطی
 • امکان ثبت ضمانتنامه ما نزد دیگران بصورت آماری (statistical posting)
 • ثبت اسناد ارزی و گزارش مانده ارزی برای مشتریان خارج از کشور
 • مدیریت و کنترل اعتبار مشتریان از زمان ثبت سفارش فروش
 • تسعیر ارز جهت تعیین مانده دقیق مشتری
 • اجرای تراکنشهای عملیاتی در دو حالت اجرای تستی (جهت اطمینان از صحت نتیجه) و اجرای واقعی

 

حسابداری دارایی ثابت

کاربرد:

این بخش به منظور ثبت تمامی رویدادهای مالی مرتبط با دارایی های سازمان میباشد. در این بخش سپ شما را قادر به طبقه بندی دارایی ها و محاسبه استهلاک براساس هر کلاس دارایی می سازد. همچنین ثبت فرایندهای مرتبط با دارایی های در جریان ساخت و انواع عملیات دارایی شامل تحصیل یا خرید، برکناری، اسقاط، فروش، انتقال و ارزیابی مجدد دارایی را ممکن می سازد.

قابلیت ها:

 • اطلاعات پایه دارایی
 • طبقه بندی دارایی
 • تحصیل دارایی
 • تحصیل دارایی از طریق ثبت سفارش خرید
 • انتقال دارایی
 • محاسبه استهلاک دارایی
 • دارایی درجریان ساخت
 • مدیریت پیش پرداختها برای دارایی درجریان ساخت
 • برکناری دارایی
 • اسقاط دارایی
 • مشاهده مانده دارایی

مزایا:

 • یکپارچگی با ماژولهای خرید(MM)، فروش(SD)، حسابداری صنعتی(CO) و تعمیرات نگهداری(PM)
 • طبقه بندی دارایی و تعیین روش محاسبه استهلاک براساس هر کلاس دارایی که امکان تخصیص چند روش محاسبه برای هر دارایی را فراهم می کند
 • محاسبه استهلاک بصورت اتوماتیک و دستی و ثبت اسناد مالی مرتبط بصورت خودکار و همزمان
 • اجرای تراکنشهای عملیاتی در دو حالت اجرای تستی (جهت اطمینان از صحت نتیجه) و اجرای واقعی
 • ثبت رویدادهای مالی مرتبط با دارایی های در جریان ساخت بصورت پروژه ای یا سفارشکاری
 • ثبت رویدادهای مالی مرتبط با تعمیرات اساسی دارایی از طریق ماژول تعمیرات نگهداری(PM)
 • ارائه گزارش کارت دارایی به تفکیک پلاک دارایی، کلاس دارایی
 • ارائه گزارشات تراز و مانده دارایی به تفکیک کلاس دارایی، شماره پلاک، مرکز هزینه، محل استقرار

 

حسابداری بانک ها

کاربرد:

این بخش شامل ثبت کلیه پرداخت ها و دریافت های بانک بصورت نقدی و غیرنقدی(چک و اسناد تضمین) بوده که مدیریت صحیح نقدیگی سازمان را منجر می شود. تعریف تنخواه گردان ها و ثبت اسناد مربوطه، ثبت و مدیریت صورت حساب های بانکی و ثبت و پیگیری کامل فرایند دریافت یا صدور چک  از امکانات این بخش از ماژول SAP-FI می باشد.

قابلیت ها:

 • عملیات تنخواه
 • صورت حساب بانکی
 • مدیریت چک های پرداختی و دریافتی

مزایا:

 • تعریف اطلاعات پایه بانکها و شعب و حساب های مختلف برای هر شعبه بانک بصورت ارزی و ریالی
 • مدیریت چکهای دریافتی از مشتریان شامل فرایندهای دریافت چک، واگذاری، وصول، برگشت، فروش و استرداد (bill of exchange)
 • مدیریت چکهای پرداختی به فروشندگان شامل فرایندهای صدور چک، پرداخت چک بصورت اتوماتیک و دستی
 • تعریف انواع شیوه های پرداخت و تخصیص حساب بصورت اتوماتیک براساس شیوه پرداخت
 • تعریف دسته چک های مختلف به تفکیک هر حساب بانکی
 • امکان ابطال چکهای صادره
 • گزارشگیری از وضعیت چکهای صادره
 • امکان چاپ چک بر اساس الگوهای از پیش تعریف شده به تفکیک هر بانک
 • تعریف تنخواه، صندوق، مدیریت و گزارشگیری از وضعیت آنها
 • تعریف انواع عملیات های ثبت تنخواه و بر این اساس ثبت اسناد دریافت و پرداخت از محل تنخواه
 • ثبت عملیات تنخواه بصورت روزانه و ثبت همزمان اسناد مالی
 • ثبت صورت حساب بانک بصورت دستی یا الکترونیکی(ورود فابل)
 • تهیه صورت مغایرت بانکی

 

مدیریت زنجیره تامین مالی

کاربرد:

این بخش بر مدیریت و جریان نقدینگی سازمان تاکید دارد. در این بخش SAP با تمرکز بر جریان های وجوه نقد در کوتاه مدت (موجودی نقد و بانک) و میان مدت یا بلند مدت(تعهدات و مطالبات حاصل از اسناد دریافتنی و پرداختنی)، وضعیت نقدینگی و مدیریت وجوه نقد را میسر می سازد.

قابلیت ها:

 • مدیریت نقدینگی
 • مدیریت وصول از مشتریان
 • مدیریت اختلافات با مشتریان

مزایا:

 • گزارش از اثر نقدینگی کلیه جریانهای مالی مرتبط با فعالیت سازمان
 • مدیریت ریسک از طریق ابزارهای مبتنی بر سهام، وام، سپرده، اوراق مشارکت
 • محاسبه نرخ موثر بهره
 • اطلاع از جزئیات اسناد پرداخت، دریافت و نقد به تفکیک منبع و محل مصرف
 • تحلیل و محاسبه ریسک بازارو ریسک سبد سرمایه
 • مشاهده و اعلام مغایرت بین صورتحساب و پرداخت ها
 • مدیریت و دسته بندی مشتریان به لحاظ تعهد پرداخت
 • تعریف انواع ریسک و محاسبه حد اعتبار مشتری براساس نوع ریسک مربوطه به آن

 

 

 

ماژول حسابداری مدیریت – Controlling

ماژول SAP-CO یا Controlling در واقع اشاره SAP به همان حسابداری صنعتی یا حسابداری مدیریت میباشد که اطلاعاتی را در قالب گزارشات درون سازمانی در اختیار سازمان قرار می دهد که نقش مهمی را در تصمیم گیری های مدیریتی ایفا می نماید. با پیاده سازی ماژول CO به دلیل یکپارچگی با تمامی ماژولهای SAP، امکان نظارت، مونیتور و بهینه کردن تمامی فرایندهای مرتبط با تولید محصول یا ارائه خدمت در یک سازمان میسر می گردد. ماژول CO و ماژول FI در SAP هریک بصورت مستقل عمل می کنند ولیکن جریان اطلاعاتی منظمی که بین این دو ماژول وجود دارد ارتباط مهم و معنی داری را بین این دو ایجاد کرده است. ماژول CO دارای بخشهای اصلی زیر میباشد:

حسابداری مراکز هزینه – Cost Center Accounting

حسابداری عوامل هزینه – Cost Element Accounting

مدیریت سفارشکارها – Internal Orders

هزینه یابی محصول – Product Costing

تحلیل سودآوری – Profitability Analysis

 

در ادامه کاربرد و مزایای هر بخش آورده شده است:

 

ساختار و تنظیمات حسابداری قیمت تمام شده

کاربرد:

این بخش به معرفی ساختار سازمانی سپ در حسابداری مدیریت می پردازد. در سپ اجزای مختلفی بعنوان ساختار سازمان مالی تعریف شده است كه به منظور انجام تمامی فعالیت های مرتبط با حسابداری مدیریت از قبیل هزینه یابی مراکز هزینه، محاسبه هزینه های تولید و تحلیل سود و زیان، این ساختار میبایست در این بخش تعریف گردد.

مزایا:

 • یکپارچه سازی ساختار سازمان با رویکرد حسابداری مدیریت
 • یکپارچه سازی رویدادها و ثبت های حسابداری مدیریت

 

حسابداری عوامل هزینه

کاربرد:

به منظور ایجاد ارتباط و تخصیص عناصر هزینه ای بین دو ماژول FI و CO ، تعریف عوامل هزینه یا Cost Element ها با استفاده از این بخش از ماژول CO مدیریت می شود. بنا به اهداف مختلف، عوامل هزینه در انواع هزینه ای اولیه، هزینه ای ثانویه و درآمدی تعریف می گردند. این عوامل هزینه بیانگر حسابهای هزینه ای و درآمدی مورد استفاده در حسابداری مدیریت میباشند.

قابلیت ها:

 • اطلاعات پایه عوامل هزینه اولیه و ثانویه
 • گروه بندی عوامل هزینه
 • مقایسه هزینه های برنامه ای و واقعی
 • مشاهده ریز آیتمهای اسناد عوامل هزینه

مزایا:

 • ایجاد یکپارچگی با حسابهای هزینه و درآمد تعریف شده در چارت حساب(primary cost element)
 • جهت شناسایی جریان داده ای که در ثبت ها و فرایندهای داخلی ماژول CO رخ می دهد از قبیل تسهیم هزینه (secondary cost element)
 • امکان ایجاد گروه های عوامل هزینه به منظور تسهیل در اجرای روابط تسهیم و گزارشگیری

 

 

حسابداری مراکز هزینه

کاربرد:

یکی از اهداف اصلی ماژول CO برنامه ریزی میباشد. این شما را قادر می سازد تا مقایسه داده های برنامه و داده های واقعی، میزان انحراف را شناسایی کرده و در نتیجه می توان جریان های کسب و کار را در سطح سازمان کنترل نمود. یکی از این منابع جریان، مراکز هزینه بعنوان محل تحقق هزینه ها هستند که با استفاده از این بخش از ماژول CO میتوان آن را مدیریت نمود.

قابلیت ها:

 • اطلاعات پایه مراکز هزینه و ساختار سازمانی مراکز
 • گروه بندی مراکز
 • برنامه ریزی عوامل هزینه مستقیم و غیر مستقیم
 • فعالیت های هزینه ای وابسته و غیروابسته
 • برنامه ریزی فعالیت ها
 • مبانی تسهیم
 • اطلاعات پایه قوانین تسهیم
 • تسهیم برنامه ای هزینه در مرکز
 • توزیع برنامه ای هزینه در مرکز
 • محاسبه نرخ برنامه ای فعالیت
 • ثبت هزینه واقعی مراکز مستقیم و غیر مستقیم
 • تسهیم واقعی هزینه در مرکز
 • توزیع واقعی هزینه در مرکز
 • محاسبه نرخ واقعی فعالیت
 • مشاهده ریز آیتمهای اسناد ثبت شده در مرکز هزینه
 • ارزیابی مجدد هزینه فعالیت در مرکز
 • مقایسه هزینه های برنامه ای و واقعی

مزایا:

 • تعریف روابط تسهیم و مشخص نمودن مراکز گیرنده و فرستنده بر اساس مبنای تسهیم و میزان سهم دهی
 • تخصیص و تسهیم هزینه های مراکز هزینه برمبنای روابط تسهیم از پیش تعریف شده (distribution/assessment)
 • امکان استفاده از ارزهای مجزا در حوزه هزینه یابی
 • برنامه ریزی و پیش بنی هزینه در مراکز هزینه و محاسبه نرخ برنامه ای فعالیت ها
 • محاسبه نرخ واقعی فعالیت ها در مراکز هزینه و مقایسه نرخ واقعی و برنامه
 • ثبت هزینه های جابجا شده بین مراکز هزینه و ظرف های هزینه ای
 • محاسبه نرخ جذب هزینه براساس طبقه بندی هزینه ها
 • تحلیل هزینه های ثابت و متغیر مراکز بصورت پیش بینی و واقعی
 • ایجاد گزارشات مورد نظر کاربر از طریق ابزارهای گزارش سازی
 • امکان تحلیل و مقایسه هزینه ها بطور همزمان در حوزه مالی و هزینه یابی

 

مدیریت سفارشکارها

کاربرد:

سفارشکارها یا Internal Orders یکی از ابزارهای انعطاف پذیر در حوزه مالی SAP میباشد که بعنوان ظرف هزینه یا درآمد و برای اهداف مختلفی استفاده می شود. سفارشکارها بعنوان یک ظرف موقت قابلیت برنامه ریزی، کنترل و تخصیص هزینه یا درآمدهایی که اتفاق افتاده را فراهم می کنند.

قابلیت ها:

 • اطلاعات پایه سفارشکار
 • برنامه ریزی سفارشکارها
 • تخصیص و کنترل بودجه سفارشکارها
 • تسویه مانده هزینه سفارشکار
 • مقایسه هزینه های برنامه ای و واقعی

مزایا:

 • کنترل دقیق هزینه های مربوط به یک فعالیت یا رویداد مشخص
 • امکان برنامه ریزی، بودجه بندی و کنترل بودجه برای order ها
 • تفکیک، تحلیل و مقایسه هزینه های یک رویداد براساس تسویه مانده order
 • کنترل هزینه های مربوط به پروژه ها از طریق برنامه ریزی order ها و محدود کردن بودجه
 • امکان تجزیه و تحلیل هزینه یا درآمد ثبت شده در order بصورت همزمان در گزارشات

 

 

هزینه یابی محصول

کاربرد:

به کمک این بخش از ماژول CO امکان برنامه ریزی و محاسبه قیمت کالا یا خدمت تولید شده در یک شرکت تولیدی فراهم می گردد. با استفاده از قابلیت های product costing ،هزینه تمام شده کالای تولید شده و هزینه کالای فروش رفته برای هر واحد محصول برآورد و محاسبه می گردد. یکپارچگی این بخش از CO با سایر ماژولهای SAP از قبیل مدیریت مواد(MM)، برنامه ریزی تولید(PP)، حسابداری مالی(FI) بسیار مشهود میباشد.

قابلیت ها:

 • اطلاعات پایه ساختار محصول و خط تولید
 • اطلاعات پایه محصول
 • تعیین ساختارعوامل بهای تمام شده
 • تعیین استراتژی محاسبه قیمت تمام شده استاندارد
 • محاسبه قیمت تمام شده استاندارد
 • مشاهده تحلیل قیمت محاسبه شده براساس عوامل بهای تمام شده
 • مشاهده تحلیل قیمت محاسبه شده براساس ساختار محصول
 • ثبت هزینه/فعالیت واقعی کالای تولید شده
 • محاسبه انحراف
 • محاسبه کار در جریان
 • تسویه مانده هزینه تولید
 • مشاهده تحلیل هزینه های تولید و قیمت تمام شده
 • قیمت گذاری نقل و انتقالات داخلی
 • محاسبه قیمت تمام شده واقعی محصول
 • تحلیل قیمت واقعی محصول
 • تحلیل انحرافات و تغییرات قیمت محصول

مزایا:

 • امکان تعریف ساختار و اجزای بهای تمام شده به تفکیک هزینه های تولید، فروش، مواد، دستمزد، سربار، حق العملکاری و … و یا هر نوع ساختار مد نظر سازمان
 • محاسبه قیمت تمام شده استاندارد براساس ساختار محصول(BOM) و فرایند ساخت(Routing)
 • یکپارچگی کامل اطلاعات تولید و قیمت تمام شده از طریق ماژولهای برنامه ریزی تولید(PP) و حسابداری قیمت تمام شده(CO)
 • محاسبه قیمت تمام شده برای ارزهای مختلف
 • محاسبه قیمت تمام شده استاندارد بر مبنای ساختار بهای تمام شده از پیش تعیین شده بصورت اتوماتیک و برای هر دوره
 • محاسبه انحراف و تحلیل قیمت استاندارد و واقعی
 • محاسبه موجودی و هزینه کار در جریان
 • ثبت مصرف مواد حین تولید و ایجاد موجودی محصول تولیدی بصورت همزمان و اتوماتیک
 • گزارشات تحلیل هزینه های تولید، انحرافات، مصرف مواد و قیمت تمام شده با جزئیات
 • محاسبه قیمت تمام شده واقعی براساس شناسایی انحرافات و تسهیم آن به کالای فروش رفته و موجودی پایان دوره
 • قیمت گذاری انتقالی بین شرکتها
 • محاسبه قیمت تمام شده بین شرکتهای گروه با نرخ انتقالی
 • محاسبه قیمت تمام شده به تفکیک plant

 

 

تحلیل سودآوری

کاربرد:

یکی از ابزارهایی که sap به منظور تحلیل سود و زیان سازمان ارائه کرده است profitability analysis میباشد. این بخش به منظور تحلیل دقیق میزان سهم از بازار به تفکیک مشتری، محصول، حوزه فروش و … استفاده می گردد.

قابلیت ها:

 • اطلاعات پایه عوامل موثر در تحلیل سود
 • بخش های موثر در سودآوری
 • جریان ارزشیابی براساس عوامل هزینه/درآمد
 • مشاهده تحلیل سود و زیان

مزایا:

 • تحلیل داده های فروش و مقایسه آن با قیمت تمام شده کالای فروش رفته
 • تحلیل و ارزیابی سود ناخالص
 • موثر در تصمیم گیری مدیران جهت تعیین استراتژی فروش در جهت بدست آوردن سهم بازار در مقایسه با سایر رقبا
 • امکان گزارشگیری و تحلیل به لحظه براساس داده های فروش، تولید و قیمت تمام شده (real-time decision)