ماژول مالی – Financial Accounting

ماژول مالی یا Financial Accounting(SAP-FI) بعنوان یکی از مهمترین ماژولها و ستون فقرات سیستم SAP میباشد. با استفاده از این ماژول تمامی داده های مالی سازمان بصورت real time ثبت می گردد و امکان استخراج این اطلاعات را در هر زمان با استفاده از ابزارهای گزارشگری با هدف ارائه گزارشات برون سازمانی  و صورتهای مالی فراهم می نماید. این ماژول همچنین با سایر ماژولهای SAP از قبیل مدیریت مواد(MM)، برنامه ریزی تولید(PP)، توزیع و فروش(SD)، تعمیرات و نگهداری(PM)، مدیریت پروژه ها(PS) و حسابداری صنعتی(CO) بصورت یکپارچه میباشد و در جریان این یکپارچگی فرایندها، از ماژولهایی چون مدیریت مواد و توزیع و فروش، ثبت و دریافت داده بصورت real time صورت می پذیرد که این بزرگترین مزیت در به هنگام بودن استخراج اطلاعت مالی در هر زمان میباشد.  ماژول FI دارای بخشهای اصلی زیر میباشد:

حسابداری عمومی – General Ledger

حسابداری فروشندگان – Accounts Payable

حسابداری مشتریان – Accounts Receivable

حسابداری دارایی ثابت – Asset Accounting

حسابداری بانکها – Bank Accounting

 

حسابداری عمومی

کاربرد:

ابتدایی ترین عمل در پیاده سازی SAP، به تصویر کشیدن ساختار سازمانی شرکت در آن است. با استفاده از این بخش ساختارها و رویه های مالی شرکت با ساختار SAP مطابقت داده می شود. همچنین این بخش تمامی تراکنشهای منجر به ثبت رویدادهای مالی را شامل می شود. رویدادهایی که مستقیم در دفتر حساب (General Ledger) ثبت می گردد. همچنین امکان ثبت، طبقه بندی و مدیریت حسابها را نیز فراهم می کند. هر سازمان جهت ثبت عملیات مالی میبایست از یك چارت حساب عملیاتی استفاده نماید. چارت حساب در سپ متشكل از فهرست تمامی حسابهای معین و تفصیلی مورد استفاده توسط یك یا چند شركت میباشد. استفاده از سرفصل حساب مشترک و هماهنگ امکان گزارشگیری در سطح شرکت ها را فراهم می آورد.

قابلیت ها:

 • چارت طبقه بندی حساب ها
 • اطلاعات پایه حساب و گروه بندی حسابها
 • شماره گذاری اسناد
 • انواع سند حسابداری
 • تعریف انواع کنترل های ثبت سند
 • تعریف انواع مالیات بر خرید و فروش، مالیات تکلیفی
 • تعریف نرخ ارزهای مختلف با فرمول تبدیل
 • ثبت اسناد حسابداری
 • مشاهده اسناد
 • مشاهده و تغییر اطلاعات آیتم سند
 • مشاهده مانده حساب
 • کنسل و ابطال سند
 • ثبت اسناد دوره ای و تکرار شونده
 • تسویه آیتمهای باز
 • تنظیم ساختار صورتهای مالی شرکتها
 • تهیه صورتهای مالی قسمتها (حوزه های تجاری درون شرکتی)
 • تهیه صورتهای مالی تلفیقی
 • تسعیر ارز
 • مشاهده تراز حساب

مزایا:

 • یکپارچه سازی ساختار سازمان با رویکرد مالی
 • یکپارچه سازی رویدادها و ثبت های مالی
 • مدیریت و کنترل فیلدها در زمان ثبت اسناد مالی
 • بروزآوری تغییرات نرخ ارز
 • ارائه انواع گزارشات برون سازمانی، سود و زیان و ترازنامه ای
 • یکپارچگی کامل با سایر ماژولها
 • گزارشگیری براساس استاندارد IFRS
 • ثبت به هنگام (real time) روبدادهای مالی مرتبط با لجستیک
 • حذف دفاتر قانوني اضافي و كاهش حجم اطلاعات متوقف شده در واحدها
 • تعریف یک چارت حساب واحد یا چارتهای مستقل برای شرکتهای مادر و زیر مجموعه
 • امکان تعریف چارت حساب جایگزین
 • ثبت اسناد مالی در ارزهای مختلف و گزارشگیری به تفکیک هر ارز
 • امکان ثبت اسناد دوره ای براساس نمونه و فرمت تعریف شده توسط کاربر
 • مدیریت ثبت اسناد در وضعیت های مختلف شامل یادداشت، پیش نویس، تایید
 • ایجاد گزارشات سفارشی کاربر براساس ابزارهای گزارشگیری (report generator)
 • ارائه گزارشات تراز، گزارشات مقایسه ای، تحلیل آیتمهای باز، سود و زیان
 • ارئه گزارشات صورتهای مالی مطابق الگوهای تعریف شده توسط کاربر
 • امکان ثبتهای آماری در دفاتر (statistical posting)
 • اجرای تراکنشهای عملیاتی در دو حالت اجرای تستی جهت اطمینان از صحت نتیجه و اجرای واقعی

 

حسابداری فروشندگان

کاربرد:

این بخش به منظور ثبت تمامی تراکنشهای مالی مرتبط با حوزه تامین و فروشندگان میباشد. این تراکنشها شامل ثبت اسناد مالی مرتبط با دریافت کالا/خدمت، پیش پرداخت و صورتحساب فروشنده میباشد. در این بخش اطلاعات پایه تامین کنندگان تعریف و بروزرسانی می گردد. همچنین امکان تحلیل و مقایسه مانده حسابهای پرداختنی به تفکیک تامین کنندگان فراهم می گردد.

قابلیت ها:

 • اطلاعات پایه فروشنده
 • درخواست پیش پرداخت
 • ثبت پیش پرداخت
 • ثبت صورتحساب فروشنده
 • تسویه پیش پرداخت
 • ثبت اعلامیه بدهکار فروشنده
 • تایید صورتحساب
 • پرداخت وجه
 • تسویه آیتمهای باز فروشنده
 • مشاهده اسناد حسابداری فروشنده
 • مشاهده و تغییر آیتم سند فروشنده
 • مشاهده مانده حساب فروشنده

مزایا:

 • گروه بندی تامین کنندگان و تفکیک حساب و کدینگ فروشنده بر اساس هر گروه
 • تعریف و مدیریت اطلاعات پایه فروشندگان در سه بخش مالی، خرید و عمومی
 • یکپارچگی کامل با فرایند خرید و ثبت های مرتبط با دریافت انبار بصورت به هنگام (real time)
 • ثبت درخواست پیش پرداخت و انجام فرایند پرداخت با تعیین سطوح تایید و بصورت اتوماتیک یا دستی
 • امکان ثبت کسورات و حسن انجام کار در فرایند ثبت صورتحساب (deduction)
 • تحلیل اسناد و مانده باز فروشندگان و تسویه آنها
 • امکان گزارش همزمان از مانده حساب فروشندگانی که مشتری نیز میباشند
 • امکان گزارشگیری و مشاهده اسناد مرتبط مالی بصورت drill down براساس اسناد لجستیکی
 • محاسبه سود برای دیرکرد پرداخت (interest calculation)
 • تعیین شرایط پرداخت(payment term) به منظور کنترل سررسید پرداخت و مدیریت خریدهای شرایطی
 • امکان ثبت ضمانتنامه دیگران نزد شرکت بصورت آماری (statistical posting)
 • ثبت اسناد ارزی و گزارش مانده ارزی برای فروشندگان خارجی
 • تسعیر ارز جهت تعیین مانده دقیق فروشنده
 • اجرای تراکنشهای عملیاتی در دو حالت اجرای تستی (جهت اطمینان از صحت نتیجه) و اجرای واقعی

 

حسابداری مشتریان

کاربرد:

این بخش به منظور ثبت تمامی تراکنشهای مالی مرتبط با حوزه فروش و مشتریان میباشد. . این تراکنشها شامل ثبت اسناد مالی مرتبط با ارسال کالا یا فروش خدمت، پیش دریافت و فاکتور فروش مشتری میباشد. در این بخش اطلاعات پایه مشتریان تعریف و بروزرسانی می گردد. همچنین امکان تحلیل و مقایسه مانده حسابهای دریافتنی به تفکیک مشتریان فراهم می گردد.

قابلیت ها:

 • اطلاعات پایه مشتری
 • درخواست پیش پرداخت
 • ثبت پیش پرداخت
 • ثبت صورتحساب مشتری
 • ثبت اعلامیه بدهکار فروشنده
 • تسویه پیش پرداخت
 • دریافت وجه
 • تسویه آیتمهای باز مشتری
 • ثبت اعلامیه بستانکار مشتری
 • مدیریت تعهدات معوقه مشتری
 • مدیریت اعتبار مشتری
 • مشاهده اسناد حسابداری مشتری
 • مشاهده و تغییر آیتم سند مشتری
 • مشاهده مانده حساب مشتری

مزایا:

 • گروه بندی مشریان و تفکیک حساب و کدینگ مشتری بر اساس هر گروه
 • تعریف و مدیریت اطلاعات پایه مشتریان در سه بخش مالی، فروش و عمومی
 • یکپارچگی کامل با فرایند فروش و ثبت های مرتبط با حواله خروج انبار بصورت به هنگام (real time)
 • ثبت درخواست پیش دریافت و انجام فرایند دریافت از مشتری بصورت اتوماتیک یا دستی
 • امکان یادآوری به مشتریان جهت تسریع پرداخت به ازای صورت وضعیت هایی که موعد پرداخت آنها گذشته باشد (dunning)
 • تحلیل اسناد و مانده باز مشتریان و تسویه آنها
 • امکان گزارش همزمان از مانده حساب مشتریانی که تامین کننده نیز میباشند
 • امکان گزارشگیری و مشاهده اسناد مرتبط مالی بصورت drill down براساس اسناد لجستیکی
 • محاسبه سود برای دیرکرد پرداخت (interest calculation)
 • تعیین شرایط پرداخت(payment term) به منظور کنترل سررسید دریافت از مشتری و مدیریت فروش های شرایطی
 • امکان ثبت ضمانتنامه ما نزد دیگران بصورت آماری (statistical posting)
 • ثبت اسناد ارزی و گزارش مانده ارزی برای مشتریان خارج از کشور
 • مدیریت و کنترل اعتبار مشتریان از زمان ثبت سفارش فروش
 • تسعیر ارز جهت تعیین مانده دقیق مشتری
 • اجرای تراکنشهای عملیاتی در دو حالت اجرای تستی (جهت اطمینان از صحت نتیجه) و اجرای واقعی

 

حسابداری دارایی ثابت

کاربرد:

این بخش به منظور ثبت تمامی رویدادهای مالی مرتبط با دارایی های سازمان میباشد. در این بخش سپ شما را قادر به طبقه بندی دارایی ها و محاسبه استهلاک براساس هر کلاس دارایی می سازد. همچنین ثبت فرایندهای مرتبط با دارایی های در جریان ساخت و انواع عملیات دارایی شامل تحصیل یا خرید، برکناری، اسقاط، فروش، انتقال و ارزیابی مجدد دارایی را ممکن می سازد.

قابلیت ها:

 • اطلاعات پایه دارایی
 • طبقه بندی دارایی
 • تحصیل دارایی
 • تحصیل دارایی از طریق ثبت سفارش خرید
 • انتقال دارایی
 • محاسبه استهلاک دارایی
 • دارایی درجریان ساخت
 • مدیریت پیش پرداختها برای دارایی درجریان ساخت
 • برکناری دارایی
 • اسقاط دارایی
 • مشاهده مانده دارایی

مزایا:

 • یکپارچگی با ماژولهای خرید(MM)، فروش(SD)، حسابداری صنعتی(CO) و تعمیرات نگهداری(PM)
 • طبقه بندی دارایی و تعیین روش محاسبه استهلاک براساس هر کلاس دارایی که امکان تخصیص چند روش محاسبه برای هر دارایی را فراهم می کند
 • محاسبه استهلاک بصورت اتوماتیک و دستی و ثبت اسناد مالی مرتبط بصورت خودکار و همزمان
 • اجرای تراکنشهای عملیاتی در دو حالت اجرای تستی (جهت اطمینان از صحت نتیجه) و اجرای واقعی
 • ثبت رویدادهای مالی مرتبط با دارایی های در جریان ساخت بصورت پروژه ای یا سفارشکاری
 • ثبت رویدادهای مالی مرتبط با تعمیرات اساسی دارایی از طریق ماژول تعمیرات نگهداری(PM)
 • ارائه گزارش کارت دارایی به تفکیک پلاک دارایی، کلاس دارایی
 • ارائه گزارشات تراز و مانده دارایی به تفکیک کلاس دارایی، شماره پلاک، مرکز هزینه، محل استقرار

 

حسابداری بانک ها

کاربرد:

این بخش شامل ثبت کلیه پرداخت ها و دریافت های بانک بصورت نقدی و غیرنقدی(چک و اسناد تضمین) بوده که مدیریت صحیح نقدیگی سازمان را منجر می شود. تعریف تنخواه گردان ها و ثبت اسناد مربوطه، ثبت و مدیریت صورت حساب های بانکی و ثبت و پیگیری کامل فرایند دریافت یا صدور چک  از امکانات این بخش از ماژول SAP-FI می باشد.

قابلیت ها:

 • عملیات تنخواه
 • صورت حساب بانکی
 • مدیریت چک های پرداختی و دریافتی

مزایا:

 • تعریف اطلاعات پایه بانکها و شعب و حساب های مختلف برای هر شعبه بانک بصورت ارزی و ریالی
 • مدیریت چکهای دریافتی از مشتریان شامل فرایندهای دریافت چک، واگذاری، وصول، برگشت، فروش و استرداد (bill of exchange)
 • مدیریت چکهای پرداختی به فروشندگان شامل فرایندهای صدور چک، پرداخت چک بصورت اتوماتیک و دستی
 • تعریف انواع شیوه های پرداخت و تخصیص حساب بصورت اتوماتیک براساس شیوه پرداخت
 • تعریف دسته چک های مختلف به تفکیک هر حساب بانکی
 • امکان ابطال چکهای صادره
 • گزارشگیری از وضعیت چکهای صادره
 • امکان چاپ چک بر اساس الگوهای از پیش تعریف شده به تفکیک هر بانک
 • تعریف تنخواه، صندوق، مدیریت و گزارشگیری از وضعیت آنها
 • تعریف انواع عملیات های ثبت تنخواه و بر این اساس ثبت اسناد دریافت و پرداخت از محل تنخواه
 • ثبت عملیات تنخواه بصورت روزانه و ثبت همزمان اسناد مالی
 • ثبت صورت حساب بانک بصورت دستی یا الکترونیکی(ورود فایل)
 • تهیه صورت مغایرت بانکی