ماژول مدیریت مواد – Material Management

ماژول (SAP-MM) از اصلی ترین ماژول های SAP بوده ، زیربنای کلیه فعالیت های لجستیکی در سیستم و مبنای ارجاع اطلاعاتی سیستم های مانند برنامه ریزی تولید، کیفیت، نگهداری تعمیرات و… است.

اطلاعات پایه مواد در این ماژول ایجاد شده و موجودی مواد در آن منعکس می گردد،گزارش های مختلف و متنوع لجستیکی دراین ماژول مبنای برنامه ریزی بوده و با سایر قسمت های سیستم مانند برنامه ریزی تولید، مالی، کیفیت، منابع انسانی و… ارتباطی یکپارچه دارد.

ماژول MM  بخش های متفاوتی دارد که اصلی ترین آن ها عبارتند از:

 

 • اطلاعات پایه-Master Data
 • خرید مواد-Purchasing
 • مدیریت موجودی- Inventory Management
 • خرید خدمات- External Service Purchasing

 

اطلاعات پایه

کاربرد:

اطلاعات پایه ،پایه اطلاعاتی مورد استفاده در همه تراکنش ها را فراهم می آورند.در همه فرایندها مانند فرایندهای تولید، جابجایی مواد، فروش ، خرید و انبار  گردانی گونه ای از اطلاعات پایه مورد نیاز است.

نمونه هایی از اطلاعات پایه  در ماژول MM عبارتند از:

 • اطلاعات پایه مواد- Material Master Data
 • اطلاعات پایه تامین کنندگان- Vendor Master Data
 • اطلاعات قیمت گذاری و شرایط- Pricing and Condition Master Data

 قابلیت ها:

 • شناسایی و ردیابی مواد در سیستم با کد منحصر بفرد
 • مدیریت جنبه های مختلف اطلاعاتی مواد بر اساس نوع ماده و فرایندهای مورد بکارگیری
 • مدیریت مواد بصورت Batch-Managed
 • مدیریت مواد و دارایی ها بر اساس شماره سریال
 • امکان ایجاد ارتباط یک به یک میان تامین کننده و ماده بصورت Info record در فرایند تامین
 • امکان ایجاد شرح ماده به زبان های مختلف
 • امکان استفاده از واحدهای مختلف برای ماده با قابلیت Alternative unit of Measure
 • گروهبندی مواد بر اساس نیازمندی ها لجستیکی و فرایندی
 • استفاده از واحد های مختلف مواد با ملاحظات فرایندی) واحد نگهداری در انبار، سفارش گذاری و…)
 • منعکس کردن اطلاعات مربوط به ابعاد و وزن ماده بر اساس واحد پایه تعریف شده در سیستم
 • فیلد اطلاعاتی مربوط به EAN (International Article Number )
 • پشتیبانی از MPN(Manufacturing Part Number)
 • ثبت کد مواد در سیستم های Legacy در فیلد Old Material Number

مزایا:

 • ایجاد بستر اطلاعاتی یکپارچه برای مدیریت مواد بر اساس کد منحصر بفرد در تمام فرایندها و ماژول های سیستم
 • ردیابی مواد برا ساس بچ و کنترل موجودی، مدیریت کیفیت و Claim بر اساس بچ ماده، برنامه ریزی مصرف و ارسال مواد بر اساس تاریخ انقضاء
 • قابلیت ثبت شرایط نگهداری ماده از نظر دما
 • ثبت موارد مربوط به مواد خطرناک برای انعکاس در فرایندهای نگهداری و حمل
 • اعمال طرح ها بسته بندی بر مواد
 • امکان اعمال ویرایش های مواد و تغییرات مهندسی

 

خرید مواد

کاربرد:

در این بخش فرایندهای تامین مواد منعکس می گردند،مدیریت اعلام نیازها بر مبنای اجرای MRP و نیز دستی، استعلام، انتخاب تامین کننده، ارزیابی تامین کننده و ایجاد سفارش در این بخش منعکس می گردند

قابلیت ها:

 • اطلاعات پایه تامین کننده
 • اعلام نیاز به شکل دستی و اتوماتیک
 • استعلام قیمت
 • ثبت استعلام و قبول و رد استعلام ها
 • ایجاد سفارش
 • فرایند پیامانکاری(Subcontracting)
 • فرایند خرید مجانی
 • خرید دارایی
 • خرید Third Party
 • پشتیبانی از شرایط حمل در سطح سند خرید و اقلام
 • تائیدات اعلام نیاز ها(PR Release Strategy)
 • مراحل تائیدات سفارشات خرید(PO Release Strategy)
 • سیستم هشدار پیشگیرانه Early Warning System

مزایا:

 • ارتباط با برنامه ریزی تولید و فروش و تامین در راستای اهداف برنامه ریزی تولید
 • ارتباط با سیستم برنامه ریزی پیشرفته (APO ) و محقق نمودن اهداف زنجیره تامین
 • ارتباط با ماجول مالی و امکان ثبت فاکتور و تائیدات مربوط بر مبنای دریافت کالا
 • تحقق تبادلات مالی بر مبنای مصرف با تامین کننده بر مبنای موجودی Consignment
 • تحقق قراردادها باتامین کننده بر مبنای Payment Term سفارش
 • ردیابی موجودی نزد مصرف کننده (Provided to Vendor)
 • گزارش متنوع سفارشات خرید بر مبنای مواد، تامین کننده، گروه مواد، شماره ردیابی و …
 • تحلیل اسناد خرید با استفاده از گزارشات تحلیلی ارزش سفارشات و گروهبندی های مختلف
 • ایجاد گلوگاه های پایش تصمیم محور و بررسی نقاط ضعف لجستیکی و شناسایی نقاط بالقوه ایجاد مشکلات

 

خرید خدمات

کاربرد:

فرایند اصلی خرید خدماتی را که توسط منابع خارجی تامین می گردند منعکس می کند. تمامی خدمات قابل خریداری در سیستم تعریف شده ومجموعه ای از ویژگی های خدمات مربوط به پروژه خاص (مثلاً دستور تعمیراتی یا برنامه نگهداری و تعمیرات) در سیستم تعریف می گردند.نتیجه خدمات در سیستم قابلیت تائید  داشته که پرداخت بر مبنای آن صورت می گیرد.

قابلیت ها:

 • اطلاعات پایه خدمات
 • ویژگی های خدمات
 • پشتیبانی از خدمات برنامه ریزی شده و برنامه ریزی نشده
 • قابلیت تعیین منبع تامین خدمت
 • لیست مقایسه قیمت
 • ساختار فرایندی تایید خدمات انجام شده و ارجاع به فاکتور

مزایا:

 • ارتباط و یکپارچگی با سیستم های نگهداری تعمیرات، پروژه، حسابداری مالی و مدیریت
 • تعریف و مدیریت اطلاعات پایه مشتریان در سه بخش مالی، فروش و عمومی
 • جریان کار بصورت پیوسته در سیستم از اعلام نیاز تا تایید خدمت
 • اعمال شرایط مربوط به خدمات و قیمت گذاری های مربوط
 • ایجاد سرویس های زنجیره ای براساس ویژگی های سرویس از پیش تعریف شده با قیمت و شرایط دلخواه
 • گزارشات تحلیلی خدمات انجام گرفته و تحقق سفارشات

 

مدیرت موجودی

کاربرد:

این بخش امکان مدیریت موجودی های مواد را به تفکیک مواد در محل انبارش بدست می دهد.امکان کنترل موجودی و جابجایی های مواد برای با درنظر گرفتن ویژگی هایی مانند بچ و شماره سریال  ماده در این ماجول فراهم می گردد.

قابلیت ها:

 • ثبت دریافت کالا، جابجایی ها، ورود و خروج مواد به محال های انبارش
 • کنترل موجودی به تفکیک حالت های موجودی( قابل مصرف، مورد کنترل کیفی، بلوکه شده و…)
 • ردیابی و طبقه بندی موجودی بصورت Consignment
 • کنترل موجودی بر مبنای handling unit
 • پشتیبانی از قابلیت رزرو
 • گزارشات موجودی مواد
 • گزارشات تحلیلی موجودی مانند ، موجودی اقلام راکد
 • گزارشات مربوط به تمام اسناد لجستیکی مواد
 • گزارشات تاریخ انقضاء مواد

مزایا:

 • ردیابی لجستیکی مواد و قطعات
 • یکپارچگی با سیستم مالی و ایجاد اسناد مربوط به جابجایی های لجستیکی بصورت Real time
 • فراهم آوردن اطلاعات پایه موجودی در دسترس و قابلت برنامه ریزی نیازمندی مواد
 • امکان برنامه ریزی مصرف مواد بر مبنای تاریخ انقضاء