ماژول مدیریت پروژه – Project System

ماژول مدیریت پروژه یکی از ماژولهای کلید سپ میباشد که به شما کمک می کند چرخه حیات یک پروژه را از زمان تعریف ساختار تا برنامه ریزی، اجرا و تکمیل آن را مدیریت کنید. PS این امکان را برای سازمان فراهم می سازد تا بتواند تمامی پروژه ها اعم از سرمایه ای و پروژه های به سفارش مشتری را در ابعاد کوچک و بزرگ بطور موثر مدیریت نماید. براین اساس مدیر پروژه میتواند اطمینان حاصل کند که پروژه با بودجه و زمان تعیین شده اجرا شود و منابع پروژه اعم از نیروی انسانی، مواد، تجهیزات و سایر موارد براساس نیازمندیهای پروژه تخصیص داده شوند. این ماژول یکپارچکی کامل با ماژولهای حوزه لجستیک سپ از قبیل مدیریت مواد (MM)، فروش (SD)، تعمیرات و نگهداری (PM) و تولید (PP) دارد.

قابلیت ها:

 • ایجاد پروژه
 • تعریف کدینگ پروژه
 • ایجاد ساختار شکست پروژه (WBS)
 • تعریف انواع پروژه و پروفایل
 • ایجاد شبکه (Network) و مقاطع کنترل پروژه (Milestone)
 • برنامه ریزی زمان و ظرفیت پروژه
 • برنامه ریزی منابع پروژه
 • برنامه ریزی و قیمت گذاری مواد پروژه
 • تخصیص بودجه در پروژه های سرمایه ایی
 • ستل هزینه های پروژه

مزایا:

 • کنترل و مونیتور تمام بخشهای پروژه مرتبط با WBS، Network، Activity
 • کنترل جریان پیشرفت پروژه
 • امکان تخصیص مواد مورد نیاز پروژه بعنوان اجزای هر فعالیت
 • امکان صدور درخواست خرید براساس اقلام تخصیص داده شده به پروژه
 • امکان مشاهده درخواستها و سفارشات خرید مرتبط با پروژه
 • کنترل موجودی اقلام پروژه
 • کنترل منابع تخصیص یافته به پروژه
 • کنترل اتوماتیک بودجه در بخشهای مرتبط با مدیریت هزینه های پروژه
 • کنترل هزینه و درآمد پروژه
 • امکان ایجاد سفارش فروش از پروژه، فروش آن و تحویل به مشتری
 • گزارشات تحلیلی کنترل و مقایسه هزینه های برنامه ریزی شده و واقعی پروژه