SAP FI- Financial Accounting – ماژول حسابداری مالی

 • طراحی، طبقه بندی و تعریف ساختار حسابهای واحد و مشترک در سطح شرکتها
 • پیاده سازی فرایندهای مرتبط با ثبت رویدادهای مالی روزانه و دفتر حساب
 • پیاده سازی فرایندهای مرتبط با ثبت رویدادهای مالی حوزه تامین، خرید و فروشندگان
 • پیاده سازی فرایندهای مرتبط با ثبت رویدادهای مالی حوزه فروش و مشتریان
 • پیاده سازی فرایندهای حوزه دارایی ثابت شامل ثبت دارایی، محاسبه استهلاک، خرید، برکناری، فروش، انتقال و ارزیابی مجدد
 • پیاده سازی فرایندهای مرتبط با پرداخت ها و دریافت های بانک بصورت نقدی و غیرنقدی(چک و اسناد تضمین)

قابلیت های ماژول FI

 

 

SAP CO- Controlling – ماژول بهای تمام شده

 • طبقه بندی و تعریف ساختار عوامل هزینه ای و درآمدی و ایجاد یکپارچگی با سرفصل حسابها
 • پیاده سازی فرایندهای مرتبط با هزینه یابی مراکز هزینه
 • پیاده سازی فرایندهای مرتبط با هزینه یابی انبارها
 • پیاده سازی فرایندهای مرتبط با سفارشکارها جهت برنامه ریزی، کنترل و تخصیص موقت هزینه و درآمد
 • پیاده سازی فرایندهای مرتبط با برنامه ریزی و هزینه یابی تولید محصول
 • پیاده سازی فرایندهای مرتبط با تحلیل به لحظه سود براساس داده های فروش، تولید و قیمت تمام شده

قابلیت های ماژولCO

 

 

SAP PS- Project System– ماژول مدیریت پروژه ها

 • طراحی، طبقه بندی و تعریف ساختار پروژه ها
 • پیاده سازی فرایندهای مرتبط با برنامه ریزی، هزینه یابی و مدیریت پروژه ها و بصورت یکپارچه با حوزه لجستیک

قابلیت های ماژول PS