SAP HR – Human Resource ماژول منابع انسانی

  • طراحی ساختار و مدیریت بانک اطلاعاتی سازمان، پرسنل، مشاغل و …
  • پیاده سازی سیستم مدیریت حضور و غیاب پرسنل
  • پیاده سازی فرایندهای استخدامی پرسنل و ارزیابی عملکرد
  • پیاده سازی سیستم حقوق و دستمزد
  • پیاده سازی فرایندهای مربوط به جذب پرسنل
  • پیاده سازی فرایندهای آموزش پرسنل شامل شناسایی نیازهای آموزشی، برنامه ریزی و مدیریت هزینه
  • پیاده سازی فرایندهای توسعه نیروی انسانی
  • پیاده سازی سیستم سفرها و ماموریت پرسنل
  • پیاده سازی سیستم ارزیابی عملکرد پرسنل