ماژول SD – Sales and Distribution

ماژول (SAP-SD) مدیریت فروش و توزیع مواد بر مبنای سفارشات مشتری را محقق می نماید.اطلاعات پایه مشتری در این ماجول ایجاد شده و فروش بر مبنای برنامه ریزی تولید منعکس کننده برآورد یا سفارش مشتری در آن جاری می گردد.

 

 • اطلاعات پایه-Master Data
 • خرید مواد-Purchasing
 • مدیریت موجودی- Inventory Management
 • خرید خدمات- External Service Purchasing

 

 قابلیت های اصلی ماژول SD:

 • اطلاعات پایه تامین کننده و مشتری
 • پشتیبانی فروش
 • ارسال مواد
 • فعالیت های فروش
 • مدیریت اعتبار
 • مدیریت اطلاعات فروش

 

 مزایا:

 • قیمت گذاری مواد و اعمال شرایط فروش بر مبنای مشتری، محصول و…
 • محاسبه هزینه های ارسال مواد با تعریف نمودن مسیرهای و روش های حمل و هزینه های مربوط
 • ارتباط با ماجول های مدیریت مواد و برنامه ریزی تولید
 • فراهم آوردن بستر پاسخگویی به نساز مشتری در زمان مورد درخواست با ارتباط با سیستم های تامین و تولید
 • ایجاد اعلامیه حمل و تسهیل فرایند لجستیکی با هماهنگی با مشتری
 • برداشت ، بسته بندی و ارسال مواد برمبنای نیازمندی های مشتری، طرح های بسته بندی و استراتژی های انبار
 • مدیریت روابط و قراردادها با مشتریان برمبنای مدیریت اعتبار و شرایط پرداخت