مدیریت منابع سازمانی

پروژه های در حال انجام

 پروژه پشتیبانی، توسعه و بهبود SAP ایران خودرو
 پروژه پیاده سازیSAP در حوزه اعلام نیاز ایران خودرو تهران
 پروژه پیاده سازی SAP در حوزه خرید خارجی ایران خودرو تهران
 پروژه پیاده سازی SAP در حوزه مزایده ایران خودرو تهران
 پروژه پیاده سازی SAP در حوزه صادرات ایران خودرو تهران

پروژه های انجام شده

پروژه پياده سازيSAP مالي ايران خودرو
 پروژه پياده سازي SAP کارخانه شمالی ایران خودرو تهران
 پروژه پياده سازيSAP ايران خودرو مازندران
 پروژه پياده سازي SAP ايران خودرو فارس
پروژه پیاده سازی SAP ایران خودرو کرمانشاه
 پروژه پیاده سازی SAP ایکاپ
 پروژه پیاده سازی SAP تعمیرات نگهداری ایران خودرو تهران
پروژه پیاده سازی SAP در حوزه خرید داخلی ایران خودرو تهران
 پروژه پیاده سازی SAP در حوزه خرید خدمات ایران خودرو تهران
 پروژه پیاده سازی SAP در حوزه پژو پارس ایران خودرو تهران

سایر پروژه ها

پروژه پياده سازي SAP کارخانه جنوبي ایران خودرو تهران
 پروژه پياده سازيSAP ايران خودرو خراسان
 پروژه پیاده سازی SAP Main ایران خودرو (تهران، خراسان، تبریز، مازندران)