سیستم های اطلاعاتی
ردیف نام کارفرما بهره بردار شرح پروژه زمان پیاده سازی نقش ایران فاوا وضعیت استقرار
آغاز پایان
1 شرکت ایران خودرو اداره منابع انسانی طراحی، پیاده سازی و نگهداری سیستم ارزیابی عملکرد مدیران 1393 تا کنون طراحی و پیاده سازی پشتیبانی
2 شرکت ایران خودرو حراست طراحی، پیاده سازی و نگهداری سیستم اتوماسیون اداری 1393 1394 طراحی و پیاده سازی تحویل شده
3 شرکت ایران خودرو سازمان فروش طراحی، پیاده سازی و نگهداری سایت فروش اینترنتی محصولات ایران خودرو 1394 تا کنون طراحی و پیاده سازی پشتیبانی
4 شرکت ایران خودرو اداره پدر طراحی، پیاده سازی و نگهداری سیستم ارزیابی ریسک ارگونومی 1394 تا کنون طراحی و پیاده سازی پشتیبانی
5 شرکت ایران خودرو اداره پشتیبانی طراحی، پیاده سازی و نگهداری سیستم مناقصه 1397 تا کنون طراحی و پیاده سازی در حال پیاده سازی
6 شرکت امداد خودرو معاونت آی تی طراحی، پیاده سازی و نگهداری اپلیکیشن سازمانی امداد خودرو 1398 تا کنون طراحی و پیاده سازی در حال پیاده سازی
7 شرکت امداد خودرو معاونت آی تی طراحی، پیاده سازی و نگهداری سامانه عملیات امداد خودرو 1398 تا کنون طراحی و پیاده سازی در حال پیاده سازی